Eind goed, al goed

Niet Boren spandoek op SchiermonnikoogVlak voor behandeling van de nieuwe mijnbouwwet, begin juni 2016, werd bekend dat het energiebedrijf ENGIE een vergunning kreeg voor proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog. Verschillende organisaties (Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Urgenda en de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog) waren onaangenaam verrast en zochten al snel contact met elkaar. “Dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren!”  Er werden ingezonden brieven geschreven, juridische procedures gestart en, om het tegengeluid kracht bij te zetten, besloten de organisaties om een brede coalitie te vormen. Budgetten werden bij elkaar gelegd om de coalitie verder vorm te geven en ik werd gevraagd als coördinator en steun voor acties op het eiland.

Niet Boren voor SchiermonnikoogAl snel groeide de brede coalitie uit tot 18 organisaties. Naast de hierboven genoemde 5 organisaties waren dat (in willekeurige volgorde): Natuur & Milieu, Wereldnatuurfonds Nederland, Greenpeace Nederland, gasTvrij Terschelling, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschappen NL, Stichting De Noordzee, Stichting Wad, IVN, Friese Milieufederatie, Natuur en Milieu Federatie Groningen en Vogelbescherming Nederland.


Acties

En toen kwamen de acties goed op gang:

 • Lobby richting Kamerleden, vooral Jan Vos en Liesbeth van Tongeren, richting afkeuring vergunning proefboring;
 • 29 juni, demonstratie op het Binnenhof in Den Haag tijdens het bespreken van de nieuwe mijnbouwwet in de Tweede Kamer. Petitie tegen boren voor Schiermonnikoog met 27.500 handtekeningen wordt aangeboden aan Jan Vos en de commissie Economische Zaken. Motie tegen proefboring wordt aangenomen;
 • Vos en Van Tongeren maken nieuwe boringen moeilijker via amendement;
 • Voorzichtig wordt gepolst bij ENGIE of er bereidheid is tot gesprek over ‘niet-boren’;
 • 11 juli, er wordt een Facebook-groep gemaakt;
 • 12 juli, de website nietborenvoorschiermonnikoog.com komt in de lucht;
 • 12 juli, de petitie tegen de proefboringen wordt heropend;
 • 13 juli, Maria Kolossa plaatst een film op YouTube van de demonstratie op het Binnenhof;
 • 20 juli, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, de gemeente Schiermonnikoog en bijna 400 bezorgde waddenliefhebbers gaan in beroep bij de Raad van State tegen de vergunning voor de proefboringen;
 • Juli en augustus: de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog staat op een aantal Strúnmarkten en haalt handtekeningen op voor ansichtkaart voor ENGIE;
 • 4 augustus, er wordt een e-mailactie gestart, waarmee waddenliefhebbers hun zorgen kunnen uiten aan ENGIE-baas Ruud Bos;
 • 11 augustus, een groep ‘monniken’ houdt een stille tocht op Schiermonnikoog naar de Noordzeekust;
 • 17 augustus, er vindt een eerste gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de brede coalitie en een delegatie van ENGIE, met als resultaat dat ENGIE toezegt geen besluit te nemen over uitvoeren proefboringen zolang de gesprekken lopen. ENGIE is onder de indruk van de reacties uit de samenleving tegen de boorplannen;
 • 15 september, in een tweede gesprek blijkt dat ENGIE de maatschappelijke druk om te stoppen met de plannen voor gaswinning serieus neemt. De brede coalitie overhandigt ook 1538 ansichtkaarten aan ENGIE met de oproep om te stoppen;
 • 3 oktober, minister Kamp bezoekt Schiermonnikoog en lijkt een kleine toezegging te doen: een winningsboring zal op ruim 18 km uit de kust moeten plaatsvinden en ENGIE zal een winningsvergunning onder de nieuwe Mijnbouwwet moeten indienen;
 • 22 oktober, minister Kamp geeft boringen in de Waddenzee alle ruimte, maar neemt toezeggingen niet terug;
 • 28 november, in een derde gesprek tussen de brede coalitie en ENGIE lijkt er ruimte te zijn om de gaswinningsplannen los te laten en juist te zoeken naar plannen die de energievoorziening op de Waddeneilanden kunnen verduurzamen. Werkgroep Horizon organiseert een gesprek tussen het college van B &W van Schiermonnikoog en ENGIE over de mogelijke rol van ENGIE bij verduurzaming van het eiland. Het college is positief mits boorplannen van tafel gaan;
 • 15 februari, de Raad van State besluit dat de bezwaren tegen de vergunning voor proefboringen ongegrond zijn;
 • 15 februari, ENGIE laat weten af te zien van de proefboringen bij Schiermonnikoog en de vergunningen terug te geven. Economische en maatschappelijk factoren hebben daarbij de doorslag gegeven. Woordvoerders van de Waddenvereniging en de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog verschijnen in landelijke en regionale media en zijn namens de brede coalitie verheugd!

Bedankt!

We willen hierbij iedereen bedanken die op één of andere manier hun steentje heeft bijgedragen!

 • Alle inwoners van Schiermonnikoog en de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog in het bijzonder;
 • Alle organisaties die samen de brede coalitie hebben gevormd, en natuurlijk ook al hun leden en donateurs;
 • De tienduizenden die hun steun hebben uitgesproken via de petitie, e-mails, Facebook, Twitter en de ansichtkaarten;
 • De mensen uit de kerngroep, die vele uren hebben gestoken in het mogelijk maken van al deze acties;
 • De politici in de regio en Den Haag die onze boodschap hebben gesteund;
 • En last but not least, de mensen van ENGIE, die bereid waren om te luisteren naar onze bezwaren en de moed hebben gehad om als één van de eerste energiebedrijven te besluiten om het doodlopende pad van de fossiele energie te verlaten!

Zonsondergang bij Schiermonikoog